• +420 730 233 000
{% trans 'way_of_yoga.project_name' %}
Ilustrační obrázek článku Transformační síla afirmací ve světě jógy: Kultivace harmonie mysli a těla!

Transformační síla afirmací ve světě jógy: Kultivace harmonie mysli a těla


Zveřejněno dne
Článek zobrazen •

Počet komentářů k článku
Hodnocení článku • 5

Stáv á se vám někdy, že se ujišťujete v konkrétn í situaci , že dopadne dobře? Nebo že docíl íte toho, po čem nejvíce toužíte ?

Myslím , že každý se alespoň jednou přistihl, že sám sobě v duchu řík á povzbudiv á a pozitivní slova k posunu nebo k překonán í nepř íjemnost í , které n ás často v životě potkávaj í . Je to každopádně nesmírně důležité pro ná š každodenn í v ývoj , a v józe je nezbytnou součást í .

 

V klidné oblast í j ógy , kde je každý n ádech vědomou cestou a každá pozice je tancem mysli a těla, slouží afirmace jako šeptan é mantry , které vedou praktikujíc í k hlubš ímu propojení uvnitř. Za podložkou a fyzickými pozicemi jsou afirmace tajnou ingrediencí , která přeměňuje jógu ze série cvičení na holistickou cestu sebeobjevován í a posílen í .

 

Síla pozitivních deklarací

Afirmace nejsou pouhá slova; jsou to mocná prohl á šen í , která maj í potenci ál utvářet naš í realitu.

Ve světě jógy , kde je spojení mysli a těla prvořadé , se afirmace stávaj í z ákladn ími nástroji pro sladění na šich myšlenek s našimi záměry , podporují pozitivn í my šlen í a odemykají transformačn í potenci ál naš í praxe.

 

Proč potřebujeme afirmace v józe ?

 

1. Vyrovnán í mysli a těla

Jóga je víc než jen fyzické cvičen í; je to harmonické spojen í těla a mysli. Afirmace fungují jako mosty, spojujíc í ment áln í a fyzické aspekty naš í praxe.

Například opakován í afirmace “Jsem silný a vyrovnaný ” , zatímco stojíme v pozici bojovníka II, posiluje nejen fyzickou stránku , ale také pocit vnitřní stability.

 

2. Kultivace přítomnosti

Srdce jógy spočív á v přítomnosti. Afirmace nás jemně odtahují od rušiv ých vlivů vnějš ího světa a povzbuzují n ás , abychom byli plně ponořeni do aktuáln ího okamžiku.

Jednoduché fr áze jako “Jsem tady a teď” se stávaj í kameny , které n ás uzemňují v přítomnosti jak během náročn ých pozic, tak i během tichých chvil meditace.

 

3. Sebeláska a přijetí

Jóga je cesta dovnitř a afirmace hrají kl íčovou roli při podpoře sebelásky a přijetí .

Například opakován í “Jsem hoden lásky a laskavosti” postupně rozpoušt í vrstvy pochybnosti o sobě samých , což umožňuje praktikujíc ím přistupovat ke své praxi se soucitným myšlen ím a ocenit svá těla a mysl za to, čím jsou v přítomn ém okamžiku.

 

4. Pozitivní transformace

Jóga je prostředkem osobní transformace a afirmace tuto testu urychlují .

Začleněním pozitivních afirmací do naš í praxe se otevír áme možnosti změny. Příkladem může být opakován í “Uvolňuji , co mi již neslouží ” během předklonu dopředu, což symbolizuje uvolnění fyzick é a emocionáln í z átěže.

 

Uvedu vám pár příkladů afirmací v jógov ých ásan ách :

 

Pozice hory (Tadasana)

Afirmace:  “Jsem uzemněný , silný a napojený na energii země.”

 

Pozice dítěte (Balasana)

Afirmace:  “Vzd áv ám se přítomn ému okamžiku, uvolňuji napětí a nacház ím mír uvnitř.”

 

Pozice stromu (Vrikshasana)

Afirmace:  “Jsem zakořeněný ve své s íle , flexibilní ve svých větvích a otevřený růstu. ”

 

Pozice mrtvoly (Savasana)

Afirmace:  “Jsem v míru se svým tělem a myslí , dovoluji, aby klid vyživoval celou mou bytost.”

 

Na neustále se vyvíjej íc í cestě jógy jsou afirmace jemnými společníky , kteří n ám šeptaj í povzbuzen í , když procház íme krajinou naš í praxe. Když přijmeme tato pozitivní prohl á šen í , otevír áme dveře k sebeobjevován í , sebelásce a transformaci.

 

Takže, až se pří ště ocitnete na podložce, nechte své afirmace být vůdčím světlem, které osvětl í cestu k silnějš í a pozornějš í j ógov é praxi.


Jsou afirmace součást í va š í praxe ? Pomáhaj í v ám k posunu na podložce i v životě?

Podělte se...



Nejnovější hodnocení článku

Přidat hodnocení článku

Hodnocení k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Obrázek autora Linda Culba!
Foto autora: Linda Culba!

Linda Culba

Praha

Lektorka jógy a ezoterický nadšenec, který objevuje prostřednictvím duchovna nové možnosti, jak zlepšovat svůj život každý den!...

Loading...
Přihlaste se k odběru, pokud Vás zajímají novinky:

Buďte v obraze...