• +420 730 233 000
{% trans 'way_of_yoga.project_name' %}
Ilustrační obrázek článku Jóga a nemoc - co se nám tělo skrz bolest snaží říct?!

Jóga a nemoc - co se nám tělo skrz bolest snaží říct?


Zveřejněno dne
Článek zobrazen •

Počet komentářů k článku
Hodnocení článku •

Svět jógy je často vním án jako svatyně zdraví , wellnessu a duchovního růstu.

Pod povrchem klidných pozic a dých án í v šak existuje realita, které čel í mnoho praktikujíc ích i samotných instruktorů jógy - nemoc.

Ať už jde o fyzické zraněn í , syndrom vyhoření nebo emocionáln í str ád án í , bolest ve světě jógy se snaží předat důležité zpr ávy.

Není n áhoda , že nás občas bolí hlava , žaludek nebo samotná z áda , na kterých nosíme denně tak těžké bř ímě v podobě povinností , starostí nebo nevyřešen ých záležitosti z minulosti.

Já sama se občas setkáv ám se skutečností , kdy moje tělo stagnuje v konkrétn í pozici a nejsem schopná prov ést ásanu podle svých představ, proto musím zvolit šetrněj š í variantu a respektovat upozornění , která mi tělo sděluje. Naslouchám a stále se učím přijímat nedokonalosti.

 

V tomto článku prozkoumáme důvody těchto fyzických a emocionáln ích bojů a prodiskutujeme, co se nám bolest pokouš í sdělit.

 

Fyzická bolest a zranění

 

Jóga se svou rozmanitou šk álou pozic a disciplín může někdy vést k fyzické bolesti a zranění , pokud není praktikov ána s vědomím.

Některá běžn á zraněn í souvisej íc í s jógou zahrnují zraněn í z nadměrného použív án í . I když mohou být odrazujíc í , nabízej í př íležitost k sebereflexi. Bolest, kterou zažív áme pří cvičen í j ógy , může být signálem , že ná š př ístup je nevyvážen ý . Mohlo by nám to říkat , že musíme pozorněji naslouchat svému tělu a upravit svou praxi, abychom zabránili nadměrnému namáh án í .

 

Zejména učitelé j ógy se mohou tlačit, aby splnili požadavky studentů, čímž riskují vyhořen í . Bolest z vyhoření může být připomínkou toho, že péče o sebe je základn ím aspektem vedení druh ých ke zdraví . Ve snaze š ířit moudrost jógy nesmíme zapomínat aplikovat její učen í na sebe.

 

 

Emocionáln í úzkost

 

Nemoc ve světě jógy není pouze fyzická; emocion áln í boje jsou stejně rozš ířen é .

Tlak na zachován í klidn é a složené fas ády může být ohromujíc í . Instruktoři i praktici mohou zažít stres, úzkost a dokonce depresi. Tyto emocionáln í boje jsou často odrazem vnitřního neklidu a nevyřešen ých problémů , které byly opomíjeny. Slouž í jako připomínka toho, že cesta k sebepoznán í a duševn í pohodě není vždycky snadná .

 

Bolest emocionáln í t ísně ve světě jógy je pozvánkou ke konfrontaci s naš í emočn í z átěž í . Jóga není jen o póz ách , ale také o sebeuvědomění a vnitřním klidu. Uznat naše emocionáln í z ápasy , hledat podporu a přijmout nedokonalost, která z nás dělá lidi , je zásadn í .

 

Znalost a růst

 

Ve světe jógy může být bolest katalyzátorem růstu. Povzbuzuje nás k přehodnocení na šeho přístupu k praxi, výuce a péči o sebe. Připomín á n ám , že jóga není jen o zvládnut í fyzick ých pozic, ale také o pochopení spojen í mezi naš í mysl í , tělem a duchem.

Prostřednictvím zkušenost í bolesti a nemoci můžeme pěstovat větš í soucit , empatii a sebeuvědomění .

 

Nemoc ve světe jógy není zn ámkou selhán í , ale příležitost í k introspekci a růstu.

Fyzická zraněn í a emocionáln í stres jsou zprávy z našich těl a myslí , které n ás nabádaj í k přehodnocení na š í praxe a životního stylu.

Naslouchán ím tomu, co se nám bolest snaží sdělit , můžeme z těchto výzev vyjít jako silnějš í , soucitnějš í jedinci , ať už jsme praktikujíc í j ógy nebo instruktoři.

Při hledán í zdrav í a štěst í může být bolest, se kterou se setkáv áme , cenným učitelem na naš í cestě jógy.

 

Nesnažte se příli š , nechte vše plynout - tělo si určí , kdy je připravené !

Dokonalé postaven í pozice není podstatn é - klíčem k dokonalosti je vaše klidná mysl a pocit štěst í , který v ám v jakékoli ásaně vznikne.


Vním áte sami nějakou bolest nebo obtíže při vaš í praxi ? Jak k ní přistupujete a jak ji řeš íte ?

Napište mi do komentáře...Nejnovější hodnocení článku

Přidat hodnocení článku

Hodnocení k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Obrázek autora Linda Culba!
Foto autora: Linda Culba!

Linda Culba

Praha

Lektorka jógy a ezoterický nadšenec, který objevuje prostřednictvím duchovna nové možnosti, jak zlepšovat svůj život každý den!...

Loading...
Přihlaste se k odběru, pokud Vás zajímají novinky:

Buďte v obraze...