• +420 730 233 000
{% trans 'way_of_yoga.project_name' %}
Ilustrační obrázek článku TOP 10 nejoblíbenějších jógových pozic, které vám posílí zdraví!

TOP 10 nejoblíbenějších jógových pozic, které vám posílí zdraví


Zveřejněno dne
Článek zobrazen •

Počet komentářů k článku
Hodnocení článku •

V posledních letech se stala jóga vysoce oblíben ým prostředkem jak řešit úplně všechno.

Ano, jóga je odpovědí na všechno. Lidem pomáh á jak fyzicky tak duševně srovnat všechny nesrovnalosti a být v životě spokojenějš í , klidnějš í a vyrovnanějš í , což je výrazn ým benefitem i pro naše okolí . 

Jógov é pozice mohou být vysoce subjektivní , protože lidé maj í různ é preference a potřeby na základě svých zkušenost í a fyzických schopností . 

 

Po menš ím průzkumu vám chci uvést seznam 10 populárn ích a široce praktikovaných jógov ých pozic, které maj í lid é obecně rádi …

 

1. Pozice hory (Tadasana)

Toto je základn í pozice v józe , která se zaměřuje na správn é vyrovn án í , rovnováhu a dých án í . 

Jedná se o vzpřímen ý postoj , který stimuluje kořenovou čakru a vyvoláv á pocit uzemnění , jistoty a bezpečí . Je to vzájemn é propojen í s zemskou silou.

 

2. Pozice Psa hlavou dolů (Adho Mukha Svanasana)

Velice oblíben á a častěji praktikována v pravidelné praxi , která protahuje celé tělo a pomáh á budovat sílu a flexibilitu. Tato pozice pomáh á stimulovat sakráln í čakru a Solar plexus, kde je uložena naše citová rovnov áha a osobní moc.

 

3. Pozice dítěte (Balasana)

Nezbytná pozice nejen při dynamických sestavách v jógov é praxe , ale i pro jemné protažen í zad a pomáh á s relaxací a úlevou od stresu. Tato uklidňujíc í pozice napomáh á vy š š í funkci čakry Třetího oka, což je posílen í na š í intuice , moudrosti a všeobecn ého vním án í .

 

4. Pozice bojovníka II (Virabhadrasana)

Vyžaduje sílu nohou a pomáh á otevř ít hrudník a ke správn ému nastavení boků. Setrv án í v té to pozici poukazujete na vaše odhodlán í , moudrost a odvahu. Stimuluje srdeční čakru , ve které se nacház í sebel áska , podporuje tak empatii a pomáh á utužovat naše mezilidské vztahy.

 

5. Pozice stromu (Vrikshasana)

Řadíme mezi balanční pozice a vyžaduje středovou kontrolu a klidný střed. Z ároveň je potřeba otevřít a uvolnit oblast kyčlí . Je běžné , že se kolikrát nedaří st át pevně na jednom bodě a máte tendenci padat při stoji na jedné noze , což je naprosto přirozené . Tato pozice vám napomáh á udržet životní stabilitu a spojení s vyš š í energi í , proto je spojená s nejvyš š í korunn í čakrou , která posiluje vaš í spiritu áln í str ánku bytí , karmu a čisté vědom í .

 

6. Pozice kobry (Bhujangasana)

Jemný z áklon na podložce na břiše , který protahuje přední č ást těla, posiluje záda a podporuje zároveň flexibilitu páteře. Praktikuje se velmi často nízk á či vysoká kobra , podobná pozici Psa hlavou dolů. Tato pozice stimuluje převážně srdeční čakru , ale může přispět i dobré funkci krční čakry , kde je ukotvena komunikace a celkové sebevyjadřov án í .

 

7. Pozice mostu (Setu Bandha Sarvangasana)

Jedna z nejpokročilejš ích pozic v jógov é praxi vůbec, protože je při ní zapojeno celé tělo. Z áklonov á pozice , která se zaměřuje na hrudník , krk, páteř a zároveň posiluje zejména paže, hýždě a nohy. Vyžaduje postupné otev ír án í a uvolňován í od nízk ého mostu k vysokému , který je otázkou času, než se do něj dostanete a budete se cítit povzneseni, proto je potřeba být trpělivý a záměrně to netlačit přes bolest za každou cenu.

Té to pozici dominuje převážně kořenová čakra , ve které se nacház í na še vůle, existenční potřeby , bezpečí a jistota.

 

8. Pozice trojúheln íku (Trikonasana)

Obrácen á pozice , která obohacuje flexibilitu a rovnováhu a zaměřuje se také na protažení stran těla. Při té to pozici je důležité m ít srovnaná z áda , mít správně otevřeny hrudník a aktivní paže. V ýrazn é protažen í se týk á i končetin, hlavně vnitřních svalů a uvolňuje kyčelní oblast. V tomto postoji je i důrazně prokrvená oblast v podbřišku , proto probíh á přev ážně stimulace sakráln í čakry neboli křížov é , kde je umístěna naše sexualita a tvořivá energie.

 

9. Pozice prkna (Phalakasana)

Je velice pozoruhodné , že tato pozice patří mezi oblíben é , protože podle mých zkušenost í ne každý ji vít á , ale jakmile se do ni dokážete plnohodnotně dostat, tak ucít íte tu povzná šej íc í energii , která se tvoří v samotném jádru a rozlév á s ílu do celého těla. Jsou zapojeny paže, ramena a nohy. Je určitě potřeba zapojit výrazněj š í d ých án í , které celou tu námahu usnadňuje. Ovšem jsou možné 2 varianty, prkno klasické na středu a boční , které je možné trochu modifikovat na obtížněj š í úroveň. D íky té to pozici je aktivovaná na še čakra Kola plexus, která je umístěna pod hrudním košem. Poukazuje na naše strachy a ovlivňuje názory , asertivitu a cílevědomost.

 

10. Pozice mrtvoly (Savasana)

Po vydatné j ógov é praxi si každý zaslouž í uvolnit celé tělo na podložce, kde nechá dozn ít a rozlít stejnoměrně všechny energie do celého tělesného prostoru, aby se všechny pocity ustálily a mysl se dostala do klidu a harmonie. Proto je velmi důležité z ávěrečnou relaxaci nevynechávat , aby praxe s námi plnohodnotně rezonovala a dopřála nám účinek vyrovnanosti a zklidnila dých án í .

 

Pamatujte, že jóga je o naslouchán í sv ému tělu a respektu, takže je nezbytné si vybírat pozice, které funguj í pro vaši vlastní úroveň flexibility a síly.  

Pokud jste v józe noví , je dobré zač ít se základy a postupovat pomalu, jak budete ve své praxi plně přítomni a zkušeněj š í . Kromě toho je vždy dobré zač ít na skupinových lekcích nebo si zhlédnout video s instruktáž í certifikovan ého instruktora, který v ás povede při každém kroku.

 

Vždycky si volte ty pozice, v kterých se cít íte nejlépe a které v ám dodávaj í pocit lehkosti a oddanosti k vaš í mysli.


Zajímaj í v ás detaily dalš ích pozic? Potřebujete poradit s prováděn ím jógov ých pozic nebo konkrétně můj seznam TOP 10? Napište mi…

Těš ím se na vaše komentáře …Nejnovější hodnocení článku

Přidat hodnocení článku

Hodnocení k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Obrázek autora Linda Culba!
Foto autora: Linda Culba!

Linda Culba

Praha

Lektorka jógy a ezoterický nadšenec, který objevuje prostřednictvím duchovna nové možnosti, jak zlepšovat svůj život každý den!...

Loading...
Přihlaste se k odběru, pokud Vás zajímají novinky:

Buďte v obraze...