• +420 730 233 000
{% trans 'way_of_yoga.project_name' %}
Ilustrační obrázek článku Jóga a  ženy - jak jóga posiluje ženskou komunitu?!

Jóga a ženy - jak jóga posiluje ženskou komunitu?


Zveřejněno dne
Článek zobrazen •

Počet komentářů k článku
Hodnocení článku •

Proč se jóga stala vlastně takovým globáln ím fenoménem ? 

Převážn é v íd áme na lekcích ženy, které v posledních letech začínaj í doplňovat muži, a kteří postupně objevují úžasn é účinky tohoto duchovního cvičení .

 

Proč se vlastně ženy tak rády vrací na společné lekce , které maj í pokažd é tak výjimečn ý a silný n áboj ?

“Dneska se uvidíme večer na józe ” , zakřičí jedna žena na svou kolegyni v kanceláři.  

ANO. Společně stráven ý čas v jógov ých prostorách nás už hned při vstupu do sálu přenese na jiné m ísto , kde se zharmonizuje energie všech přítomn ých a naše duše rezonuje se zklidněnou atmosférou. Jako by si celá skupinka společně vydechla a dala najevo, jak je ráda , že je TADY a TEĎ.

 

I když se vždy rozhlédnu kolem na ty vyčerpané tv áře , vím , že na konci budou všichni odcházet s úsměvem na tváři.

Mezi svými mnoha výhodami se jóga ukázala jako mocný n ástroj pro posílen í postaven í žen a podporu smyslu pro komunitu. 

 

Jak vlastně jóga posiluje ženy a budován í jejich síly ? 

 

Jóga je často chválena pro svou schopnost posílit jednotlivce bez ohledu na jejich pohlaví . Zejména právě ženy našly v té to praxi hlubokou sílu. J óga podporuje jejich sebeuvědomění a sebepřijetí , a pomáh á přijmout jejich těla a mysl takové , jaké jsou.

 

Povzbuzuje ženy, aby uznaly své siln é str ánky a pracovaly na svých slabš ích , a to jak na podložce, tak mimo ni.

Prostřednictvím jógov ého cvičení ženy objevují svou vnitřní s ílu , budují si nejen fyzickou sílu , ale i psychickou a emocionáln í odolnost. Toto zmocnění je univerzáln ím dárkem , který j óga nabíz í .

 

Jednou z okamžitých a viditelných výhod jógy je zlepšen í fyzick é s íly a flexibility. Pozice pomáhaj í zpevnit svaly, zvý šit flexibilitu a rozhodně zlepšit rovnováhu.  

Ženy, které j ógu pravidelné praktikuj í , často zjišťuj í , že jejich síla přesahuje podložku, což usnadňuje každodenní úkoly a zvyšuje jejich sebevědomí . 

 

Kromě toho, že jóga pomáh á žen ám spojit se s jejich tělem, podporuje pocit uznán í a vděčnosti za to, čeho jejich těla mohou dosáhnout. To je obzvlá ště důležité ve světě, který často bombarduje ženy nerealistickými standardy krásy. S naš ím tělem musíme v každém případě zacházet s laskavostí a respektem.

 

Jóga také zahrnuje vš ímavost a meditační praktiky , které pěstuj í emocion áln í odolnost. Ženy často ve svém životě čelí jedinečn ým výzv ám a stressům, od hrátek s rodinou a kariéry až po řešen í společensk ých očekáv án í . 

Jóga poskytuje ženám bezpečný prostor pro uvolnění emočn ího napětí , nalezení vnitřn ího klidu a duševn í jasnosti.

 

Prostřednictvím práce s dechem mohou ženy zvládat svůj stres a úzkost a v nekonečném důsledku zlepšit svou emocionáln í pohodu. Tato objevená odolnost je vybaví , aby čelily životním výzv ám s klidem a sebedůvěrou.

 

Nestalo se mi jednou, že na mě přišly emoce během praxe na podložce, kdy jsem se musela zastavit a nechat vypuknout slzy. Určité zablokovan é body v těle způsobily uvolnění nahromaděn ých a skrývan ých emocí , které se toužily vyplavit na povrch. Je to velmi osvobozujíc í a už jsem byla svědkem mnoha takových zážitků , což jsem považovala za svůj úspěch , kdy se klientce vnitřně ulevilo.

 

Jóga pomáh á budovat komunitu. Studia a lekce často přitahují různorodou skupinu lidí , ale útěchu v těchto prostorách nacházej í zejm éna ženy.

Jógov é komunity nabízej í žen ám pocit sounáležitosti , kamarádstv í a podpory. Ženy se mohou setkávat v nesoutěživém a nesoudíc ím prostředí , a tím podporovat silná pouta a přátelstv í .

 

Ženy zde sdílej í sv é osobn í cesty , boje a triumfy. Vzájemně oslavují sv é úspěchy a nabízej í si podporu v těžkých časech.

Jóga ženám umožňuje činit zdravějš í rozhodnut í , stanovovat si a dosahovat cíle , obhajovat samy sebe v různých aspektech života. Během té to transformační praxe , jóga pomáh á naj ít ženám vnitřní s ílu a procházet životními výzvami s gráci í a sebedůvěrou.

 

Dokáže nám každý den připomínat , že když se ženy navzájem podporují , lze dosáhnout neuvěřitelných věcí až nemožného v životě.

Ať už čelíme náročn é pracovn í v ýzvě v kanceláři nebo zrovna musíme podporovat nemocného člena rodiny či propadáme chvilkovému vytížen í a depresi, tak vždycky je tu jedna rada na všechno.

 

Jóga a přátelstv í - odpověď na všechno , tak neváhej a nech si pomoci! Zajdi si na jógu společně s kamarádkou a poté si otevřeně popovídejte u výborn ého čaje… vždycky se najde řešen í !


Jak na vás působí j ógov á komunita ? Máte s kamarádkou tuto aktivitu společnou? Jak tráv íte rušn é dny ? Podělte se o své zku šenosti nebo pocity do komentářů …  

 Nejnovější hodnocení článku

Přidat hodnocení článku

Hodnocení k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Obrázek autora Linda Culba!
Foto autora: Linda Culba!

Linda Culba

Praha

Lektorka jógy a ezoterický nadšenec, který objevuje prostřednictvím duchovna nové možnosti, jak zlepšovat svůj život každý den!...

Loading...
Přihlaste se k odběru, pokud Vás zajímají novinky:

Buďte v obraze...